Grupo Sala

Tancar el menú

Avís Legal

1.ASPECTES GENERALS AVÍS LEGAL

Llegeixi atentament el següent avís legal relatiu al lloc web de Grupo Sala .

1.1. Dades identificatives del Prestador de Serveis de la Societat de la Informació

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Aquest portal és titularitat de: Grupo Sala

 • Domicili: Avinguda de Dénia, 145, 03015 Alacant, Alicante (ESPAÑA)
 • Telèfon: 966446789
 • Internet: https://www.gruposala.com/ca/
 • Correu Electrònic: ventasvo@gruposala.com

1.2. Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualssevol dels productes oferts en aquesta pàgina Web li atribueix a Vostè la condició d'Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, en el seu cas, particulars vigents en el moment en què Vostè com a Usuari accedeixi a la pàgina Web.

L'Empresa es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la pàgina Web, així com suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de la mateixa forma.

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

2.1.- Obligacions d'ús

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i abstenint-se d'utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets del titular de Grupo Sala, de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del present lloc web a:

 • En cas que se li faciliti, l'Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d'Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per Grupo Sala, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquests.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Grupo Sala de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament d'aquests.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers de Grupo Sala dels Usuaris o de tercers.

L'Empresa podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2.2.- Exoneració de responsabilitat

L'Empresa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

 • Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat d'aquest, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir el titular per la utilització indeguda.
 • Respecte de possibles deficiències tècniques. L'Empresa no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.
 • Respecte a l'accés per tercers al seu sistema. L'Empresa adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les citades dades.
 • L'Empresa inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari similar, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d'informació. Malgrat això, l'Usuari és conscient que ha d'adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe del programari denominat malament-ware, eximint a l'Empresa de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els tractaments habilitats en la present web.

2.3.- Utilització d'enllaços

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina Web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Grupo Sala; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre L'Empresa la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on se situï l'enllaç que L'Empresa ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Grupo Sala dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per l'Empresa i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l'Usuari la falsa concepció que L'Empresa subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l'activitat d'en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure en la pàgina Web qualsevol enllaç (d'ara endavant, 'link') dirigit a una pàgina Web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'ordre públic.

2.4.- Propietat intel·lectual i industrial

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en la present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que apareixen en aquests, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Grupo Sala o sobre els quals s'han obtingut els drets d'ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. La seva publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular de la web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Grupo Sala

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de Grupo Sala, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o homepage del lloc web.

2.5.- Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

L'Empresa i l'Usuari, independentment del seu domicili, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d'Alacant per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert.

Me interesa esta oferta